תקנון 
תקנון לחידון סוף העונה הראשונה 
 
 לילך תורג'מן מחייכת    צילום: צילום מסך    
תקנון |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

כללי

א. בכפוף להוראות תקנון זה, תקיים נענע 10 בע"מ ("החברה") בתקופת שידור התכנית "הצרות שלי עם נשים" (להלן: "התכנית") חידון ידע חד פעמי, שבמסגרתו יוצגו שאלות לגבי התוכנית. בין הגולשים באתר נענע 10 שכתובתו www.nana10.co.il (להלן: "נענע 10"), המופעל על ידי החברה, והכל כמפורט להלן בתקנון זה.

ב. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, לרבות אך מבלי לגרוע פרסומים באמצעי התקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

ג. האמור בתקנון זה נכתב לצורכי נוחות בלשון זכר, אך הוא מכוון לגברים ונשים באופן שווה.

2. ההשתתפות במבצע

א. במבצע רשאי להשתתף כל אדם, למעט עובדי הפקת התוכנית, עובדי ערוץ 10, החברה ובני משפחותיהם.

ב. גולש שיהיה מעוניין להשתתף במבצע ימלא את טופס ההשתתפות במבצע אשר יפורסם בנענע 10 (להלן: "טופס ההשתתפות"). הנתונים שיהיה על הגולש למלא בטופס ההשתתפות כוללים את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם המשפחה, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, כתובת מלאה, וכן כל פרט אחר כפי שתחליט החברה מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. מילוי מלא של פרטים אלה הינו הכרחי, וללא מילוי כל הפרטים הנזכרים לעיל, לא תתאפשר השתתפות במבצע.

ג. לאחר מילוי הפרטים האישיים, על המשתתף להשיב על שאלות החידון, ולשלוח את תשובתו לחידון, בכדי להשתתף בחידון. ניתן להשיב על החידון כל עוד הוא מתפרסם בנענע 10.

ד. מובהר כי מילוי טופס ההשתתפות על ידי הגולש כאמור, ומשלוחו לחברה מהווה הסכמה מצד המשתתף לתנאי תקנון זה.

ה. האחריות לשליחתן התקינה של התשובות לחידון לחברה באופן המאפשר צפייה מלאה ותקינה בהם, חלה אך ורק על המשתתף, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בגין תשובות לחידון שלא נשלחו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בהם. רק תשובות תקינות ומלאות שנשלחו יזכו את שולחם להשתתף במבצע. תשובות שאינן תקינות מכל סיבה שהיא ו/או שלא נתקבלו במלואן ו/או שכוללות תוספות או שינויים אחרים יפסלו, ולא יזכו את שולחם בהשתתפות במבצע.

ו. מובהר כי החברה שומרת על זכותה שלא לפרסם ו/או להסיר, לפי שיקול דעתה המוחלט, תשובות ו/או גולשים אשר אינם עומדים בקריטריונים הקבועים בתקנון זה.

ז. מיום העלאת החידון במהלך תקופת המבצע, תפרסם החברה בנענע 10 את השאלה. כל גולש אשר ימלא כנדרש את טופס ההשתתפות ויצרף את התשובה לחידון כנדרש בתקנון זה, יוכל להשתתף בחידון, כל עוד הוא מתפרסם בנענע 10.

ח. החברה תסיר את השאלות בתאריך ה-10.10.10


2. בחירת הזוכים

א. עם הסרת החידון מנענע 10, החברה תאסוף את כלל פרטי המשתתפים בחידון, והמשתתף ה-50 שענה נכונה מתוך הגולשים הראשונים שענו נכונה על השאלות, ומילא אחר יתר הוראות תקנון זה יהיה הזוכה באותו חידון.(להלן: "הזוכים"), והוא יוכרז כזוכה באותו חידון.  במידה ולא יהיו 50 משתתפים שענו נכונה, הגולש ה-10 שענה נכונה מתוך הגולשים הראשונים שענו נכונה על השאלות ומילא אחר יתר הוראות התקנון יהיה הזוכה באותו החידון. מובהר כי רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה, ויכריעו לעניין סדר מענה המשתתפים במבצע.

ב. לאחר הסרת כל השאלות בתקופת המבצע, תכריז החברה בנענע 10 על הזוכה באותו חידון. על הזוכה יהיה לאסוף את הכרטיסים ממשרדי נענע 10 או דרך הדואר. מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לאי הודעה למי מן הזוכים עקב אי - איתורו בכתובת שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתתף ו/או לכתובת למשלוח כפי שנמסרה על-ידי המשתתף.

ג. תוצאות החידון כפי שיקבעו ויוכרזו על ידי החברה, הנן סופיות ובלתי ניתנות לערעור.

3. הפרסים, קבלתם ואופן מימושם

א. הפרס לזוכה בחידון יהא שובר לארוחה זוגית במסעדת  "קרפצ'יו" בתל אביב. החברה רשאית לשנות את הפרס בהתאם לשיקולים שלהן ללא צורך בהודעה מראש על כך.

ב. מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לאי מסירת הפרס למי מן הזוכים עקב אי - איתורו בכתובת שמסר או מכל סיבה אחרת שאינה תלויה בחברה. רישומי החברה יהוו ראיה חלוטה לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתתף ו/או לכתובת למשלוח כפי שנמסרה על-ידי המשתתף ו/או בקשר לעובדה שהפרסים נשלחו לכתובת המשלוח הנ"ל.

ג.הזוכים מוותרים בזאת על כל טענה ביחס לטיב/איכות הפרסים ופוטרים בזאת את החברה מאחריותה לפרסים.

ד. החברה תהא רשאית לשנות את הפרסים בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובלבד ששווי הפרסים החלופיים, לא יפחת משווי הפרסים הניתנים לזוכים על פי תקנון זה.

4. סודיות והגנת הפרטיות

א. החברה תהיה רשאית לפרסם את פרטי המשתתפים בתחרות במסגרת פעולות פרסום ושיווק מטעמה.


5. אחריות ושיפוי

א. החברה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל תקלה ו/או טעות שבגינה לא נקלטו פרטי המשתתף במערכת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לא תהיה החברה אחראית על כל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים עקב תקלה ו/או טעות כאמור. החברה אינה אחראית לכל פגיעה או נזק העשויים להגביל את יכולתו של המשתתף להשתתף במבצע.

ב. המשתתף מסכים כי יהיה עליו לפצות את החברה מייד עם קבלת פנייה ראשונה ממנה בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ו/או דרישה מצד שלישי אשר עלולים להיגרם לחברה כתוצאה מהפרת תנאי תקנון זה על ידו.

ג. עם קבלת הפרס מסכימים ומתחייבים הזוכים, כי החברה, נושאי משרה בה, מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה, נציגיה וכל אדם או גוף אחר הקשור במבצע זה ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות במבצע.

7. שונות

א. חל איסור מוחלט על המשתתפים לשלוח לחברה ו/או לנענע 10 ו/או לפרסם בנענע 10 חומר מפר. לצורך תקנון זה משמעות המונח "חומר מפר" תהא כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.
ב. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את המבצע בכל עת, כל אימת שתתרחש תקלה ו/או או אירוע שאינו בשליטתה.

ג. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא להתיר השתתפות ו/או להפסיק את השתתפותו ו/או לבטל את זכייתו של מי שיימצא שנהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה.

ד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על שינויו. כל שינוי בתקנון כאמור יחייב את המשתמשים ממועד פרסומו באתר.

ה. כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהן שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.

ו. על ידי השתתפותו במבצע, מקבל על עצמו המשתתף את כל התנאים, החובות וההוראות המופיעים בתקנון זה ומתחייב לפעול בהתאם לחוק, לתקנון זה והחלטת החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והסופי.

ז. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה לבטל את המבצע בכל עת, לרבות לאחר ההכרזה על הזוכים במבצע, והמשתתפים בו מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך .

ח. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה, להחליט על הארכת תקופת המבצע או קיצורה. הודעה על כך תופיע בנענע 10.

ט. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה במבצע, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה, בקשר לכך.

י. אין בהוראות הסכם זה כדי לפגוע בתנאי השימוש הכלליים בנענע 10 כפי שהם מפורסמים באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.nana10.co.il ("תנאי השימוש הכלליים"). בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש הכלליים יגברו הוראות תקנון זה.

יא. כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף והחברה בקשר עם המבצע, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.

יב. סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

 
 
 
 
 
 
תגובות
הוסף תגובה0 תגובות
הוספת תגובה
מאת
 
נושא
 
תוכן
 
 
 
 
תודה! תגובתך התקבלה.
התגובה תתפרסם בכפוף לתנאי האתר.
 
 
 
 
 

כל הזכויות שמורות 2011 © נענע 10 בע"מ
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות © Nana10 בע"מ
Video powered by